Vedtekter
for

KONGSBERG GRUPPENS PENSJONISTFORENING

A N S A T T E   I   K O N G S B E R G G R U P P E N   I   K O N G S B E R G

1. NAVN


Foreningens navn er Kongsberg Gruppens Pensjonistforening.


2. FORMÅL


Pensjonistforeningens formål er å samle alle pensjonister i en forening som ved ulike tiltak
skal ha som mål å skape trivsel og hygge samt fremme et godt samarbeid medlemmene i
mellom. Foreningen vil også være et kontaktledd mot bedriften blant annet ved at
medlemmene får tilsendt Kongsberg Gruppens bedriftavis.

3. MEDLEMSKAP


Ansatte som pensjoneres fra Kongsberg Gruppens bedrifter i Kongsberg ved oppnådd
pensjonsalder har rett til å bli medlem Kongsberg Gruppens Pensjonistforening.
Dette gjelder også de som blir førtidspensjonert, uføretrygdet eller ved at AFP (avtalefestet
pensjon) inntreffer.

4. ÅRSMØTE

A. Årsmøtets organisering.


Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.


Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned.


Innkalling til årsmøte skal skje med 14 dagers varsel.


Saksliste, årsberetning og revidert regnskap skal fremlegges på årsmøtet.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremmes skriftlig og være Styret v/leder i
hende senest en uke før årsmøtet.


Ekstraordinært årsmøte kan kreves dersom minst tre av styremedlemmene krever dette, eller
når minst halvparten av foreningens medlemmer fremsetter krav om dette.


Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje med tre ukers varsel og skal angi de saker som
kreves behandlet.


B. Det ordinære årsmøte skal behandle


     a) Styrets årsberetning


     b) Fastsettelse av årsregnskap og budsjett


     c) Fastsettelse av kontingent for påfølgende år


     d) Valg av styre


     e) Valg av revisor


     f) Innkomne forslag


C. Årsmøtet velger for en periode på 2 år;


     4 medlemmer til styret; Leder, styremedlem, sekretær, kasserer og

     3 medlemmer til valgkomitè


     1 revisor


     1 vararevisor


Valg foretas etter følgende regler:


Bare medlemmer av pensjonistforeningen har stemmerett og er valgbare. Valgperioden for
styret, varamedlemmet og valgkomiteen er 2 år.


Valgene skal foretas slik at maksimalt tre medlemmer av styret og maksimalt to av
valgkomiteens medlemmer skiftes ut det enkelte år.


5. STYRET


Styret består av 5 medlemmer og 2 varamenn, hvorav 1 styremedlem og 1 varamann
oppnevnes av Kongsberg Gruppen.


Styret skal lede Pensjonistforeningen i samsvar med foreningens vedtekter og de
retningslinjer som blir trukket opp av årsmøtet.

6. VEDTEKTSENDRINGER     


Vedtaket om endring krever 2/3 flertall av de fremmøtte.


Endringer i disse vedtekter kan bare gjøres etter vedtak på ordinært eller ekstraordinært
årsmøte.


7. OPPLØSNING


Oppløsning av Pensjonistforeningen kan bare vedtas på årsmøtet med minst 2/3 av
medlemmene tilstede og med 2/3 flertall.


Er årsmøtet ikke beslutningsdyktig, innkalles til ekstraordinært årsmøte hvor 2/3 av de
fremmøtte kan beslutte oppløsning.


Foreningens midler skal ved oppløsning tilfalle foreningen; Venner av Kongsberg Sykehus.

Kongsberg, 1. april 2008

Endret under punkt 4 B og C, Kongsberg 24. mars 2009


Endret, tillegg av et avsnitt i punkt 3, Kongsberg 13.mars 2014


Ny tekst punkt 3 og endret punkt 4 B b), Kongsberg 22. februar 2017